[1] 2

สมเดชขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมเดช โพธิ์ศรี
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


สมเดชขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมเดช โพธิ์ศรี
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


นางดวงพรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางดวงพร โพธิ์ศรี
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


ศุภกานต์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ศุภกานต์ บุตรศรีเพ็ชร
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


สุนิสาขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุนิสา มิ่งรอด
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


บุญสร้างขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บุญสร้าง คำมิ่ง
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


ขณิชฐาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ขณิชฐา อัตทโชติ
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


สำเภาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สำเภา คงนุ่น
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


สายใจขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สายใจ บุตรศรีเพ็ชร
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


อนุรัตน์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อนุรัตน์ คงนุ่น
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


พลอยวรินทร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พลอยวรินทร์ คงนุ่น
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


มัลลิกาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มัลลิกา คงนุ่น
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


สิริรัตน์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สิริรัตน์ ไทโท
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์


มณฑิราขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มณฑิรา สุขแปง
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


กิตติยาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กิตติยา พวงวิลัย
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


เพ็ญวดีLong Love His Majesty The King
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เพ็ญวดี ศรีโมรา
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


ยุวนรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ยุวนรี พงษ์พรต
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


นฐกานต์I wish His Majesty The King a continue

and long prosperous
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นฐกานต์ เปี่ยมไพบูลย์
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


ศรีอรุณขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ศรีอรุณ อำนาจเจริญ
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


วิภารัตน์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิภารัตน์ กรวยทอง
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


กัลญาขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กัลญา ชูศรี
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


ชฎาพรI wish His Majesty The King

happiness and great health
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชฎาพร ช่อรัก
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


ปริญญาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปริญญา ขุนภักี
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


ประกายดาวI wish His Majesty The King

happiness and great health
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ประกายดาว เปพะนัส
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


ชุติมาI wish His Majesty good health

longeviry and happiness
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชุติมา ประไพ
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์


ธีรพงษ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธีรพงษ์ พวงวิลัย
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
จังหวัด อุตรดิตถ์

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
42
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร