หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านด่านนาขาม
ทต.บ้านด่านนาขาม
1
2
3
 
 
 
 
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด การปฏิบัติราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของทางเทศบาลและหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
งานธุรการ งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ
งานทะเบียนราษฎร งานประชาสัมพันธ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
 
 
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรง เพื่อประกอบการกำหนด นโยบาย จัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงาน ของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี รวมถึงมีหน้าที่ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาล การสร้าง ความเข้าใจให้กับประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน งานนิติการ
งานจัดทำงบประมาณ งานธุรการ
งานบริการและเผยแพร่วิชาการข้อมูลข่าวสาร    
 
 
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
งานธุรการ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน    
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10