หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
 

          งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม จะดำเนินการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. เด็กต้องมีสัญชาติไทยและเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนอายุครบ 6 ปี
2. รายได้ในครอบครัวไม่เกิน 100,000 ต่อคน/ปี
3. บุคคลที่มีประกันสังคมและข้าราชการสามารถมาขอยื่นลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ (โดยผู้มีประกันสังคมสามารถขึ้นทะเบียนได้แล้ว ตามระเบียบฯใหม่)
4. ผู้ปกครองที่ยังไม่เคยขอยื่นลงทะเบียนเด็กแรกเกิดให้มายื่นขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไป จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. โดย สุรีรัตน์ อู่เงิน

ผู้เข้าชม 38 ท่าน