หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านด่านนาขาม
ทต.บ้านด่านนาขาม
1
2
3
 
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านนาขาม
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการในเทศบาล
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
ฝ่ายอำนวยการ
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานเลขานุการและรัฐพิธี
- งานอื่นที่มิได้อยู่ในส่วนราชการใด
- งานพัฒนาชุมชน
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานสารบรรณ
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
   
 
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ
- งานสัตว์แพทย์
- งานรักษาความสะอาด
   
   
 
- งานธุรการ
- งานนิติการ
- งานรับเรื่องร้องทุกข์
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร
- งานกิจการสภา
   
 
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานธุรการ
สถานศึกษาในสังกัด
- ศพด. ทต.บ้านด่านนาขาม
- ศพด. บ้านหน้าฝาย
   
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10