หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านด่านนาขาม
ทต.บ้านด่านนาขาม
1
2
3
 
 
 
อำนาจหน้าที่
 


 
อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล  
 

              อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 และ มาตรา 51 และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนด อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ดังต่อไปนี้
              อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่ง กฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
              1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
              2. ให้มีและบำรุงทางบกและทำงน้ำ
              3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
              4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
              5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
              6. จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ ประชาชน รวมทั้ง การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
              7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
              8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
              9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

              การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์ วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

              มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
              1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
              2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
              3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
              4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
              5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
              6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
              7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
              8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
              9. เทศพาณิชย์

              อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ สาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
              1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
              2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
              3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
              4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
              5. การสาธารณูปการ
              6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
              7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
              8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
              9. การจัดการศึกษา
              10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
              11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
              12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
              13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
              14. การส่งเสริมการกีฬา
              15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
              16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
              17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
              18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
              19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
              20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
              21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
              22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
              23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่นๆ
              24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
              25. การผังเมือง
              26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
              27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
              28. การควบคุมอาคาร
              29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
              31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2565 เวลา 11.26 น. โดย ณัฐรัตน์@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 165 ท่าน

 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10