หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
เทศบาลตำบล บ้านด่านนาขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านด่านนาขาม
ทต.บ้านด่านนาขาม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
  พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
  พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และการวางผังเมือง
 
 
 
ด้านเศรษฐกิจ
 
  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
 
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้านอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ
  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
  ส่งเสริมการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง
 
  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานอื่น
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10