สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ด้านสถานที่ ( 6 )
17.65%
ด้านข้อมูล ( 11 )
32.35%
ด้านเจ้าหน้าที่ ( 13 )
38.24%
ด้านเวลาในการให้บริการ ( 4 )
11.76%